Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Plan komunikacji ze społecznością lokalną na lata 2023-2027

Plan komunikacji ze społecznością lokalną na lata 2023 - 2027

Plan komunikacji realizuje cele, które wpisują się w cztery kluczowe poziomy partycypacji społecznej, tzn. informowanie, konsultowanie, współdecydowanie i współdziałanie.

Cele główne Planu komunikacji to:

  1. Informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR
  2. Promocja realizacji LSR i dobrych praktyk realizacji LSR
  3. Zwiększenie zaangażowanie mieszkańców w działalność LGD.