Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

LSR na lata 2023-2027

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska na lata 2023-2027 została wybrana do realizacji w drodze konkursu przeprowadzonego przez Województwo Wielkopolskie.

W dniu 17 stycznia 2024 roku Marian Poślednik Prezes Zarządu Stowarzyszenia podpisał z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Główne cele LSR to:

  1. Tworzenie warunków do rozwoju turystyki i rekreacji na wsi
  2. Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałania ich skutkom
  3. Aktywizacja, integracja i wspieranie mieszkańców na obszarze Gościnnej Wielkopolski

LGD Gościnna Wielkopolska, poprzez realizację wybranych projektów, powinna osiągnąć cele i wskaźniki zapisane w LSR.

Informacja o wdrażaniu i realizacji LSR będzie bieżąco zamieszczana na stronie internetowej LGD Gościnna Wielkopolska.

Zapraszamy mieszkańców oraz organizacje samorządowe do aktywnego włączenia się w realizację Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w tym zapoznania się ze strategią i pozostałymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej LGD w zakładce Realizacja LSR 2023-2027.