Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programów: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), ze środków funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

Funkcjonowanie biura LGD i świadczenie doradztwa

Biuro LGD Gościnna Wielkopolska pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Biuro LGD Gościnna Wielkopolska znajduje się w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43.

Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące LSR LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2023 - 2027 w godzinach pracy biura w formie rozmowy bezpośredniej lub rozmowy telefonicznej.

Korzystanie z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD, bez względu na formę świadczonego doradztwa, związane jest z koniecznością podania przez osobę korzystającą z doradztwa danych identyfikacyjnych wymaganych przez pracownika biura LGD.

Odmowa podania danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji świadczonego doradztwa oznacza rezygnację z korzystania z doradztwa świadczonego przez pracownika biura LGD.

Prowadzenie ewidencji świadczonego doradztwa jest obowiązkiem LGD wynikającym z umów zawartych z Województwem Wielkopolskim.

Doradztwo nie obejmuje podpowiadania pomysłów na projekty realizujące LSR LGD Gościnna Wielkopolska.