"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

Ogłoszenie nr 15/2017

Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy

na operacje zgodne z zakresem tematycznym:
Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych


Nabór wniosków o przyznanie pomocy ogłaszany jest w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 18.09.2017 r.  – 13.10.2017 r.
Miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Biuro Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43; 63-830 Pępowo,
od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 14.00.
Zakres tematyczny operacji:
Zakres tematyczny operacji  jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 punkt 2) lit. c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, tzn. rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.
Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele i przedsięwzięcia LSR:
Cel ogólny 2: Rozwój produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych
Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie wykorzystania lokalnych produktów żywnościowych w działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie 2.2.2. Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 1 050 000 PLN
Forma wsparcia i intensywność pomocy:

Refundacja w wysokości:
- podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych.
Warunki wsparcia:
1.    Złożenie  przez uprawniony podmiot wskazany w ogłoszeniu wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia
        wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
2.    Złożenie dokumentów  w miejscu i czasie podanym w ogłoszeniu.
3.    Zgodność operacji ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska na lata 2016-2023.
4.  Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Wniosek wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami na odpowiednich formularzach należy składać w opisanym  segregatorze w 1 egzemplarzu  w wersji papierowej oraz  w formie dokumentu elektronicznego.
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów dotyczących naboru:
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz formularze dokumentów  potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” www.goscinnawielkopolska.pl
Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

- wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami,
- oświadczenie o realizacji wskaźników rezultatu na formularzu udostępnionym przez LGD,
- oświadczenie o utrzymaniu miejsc pracy na formularzu udostępnionym przez LGD,
- oświadczenie o wykorzystaniu rozwiązań lub technologii sprzyjających ochronie środowiska i/ lub klimatu
   na formularzu udostępnionym przez LGD,
- oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD.
Informacje dodatkowe:
Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska”,  ul. Powstańców Wielkopolskich 43;
63-830 Pępowo; tel. 65 573 6300; 607 879 665 w godzinach pracy Biura.
Załączniki:
1) Wniosek z załącznikami -
pobierz
2) Oświadczenie o realizacji wskaźników rezultatu na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz
3) Oświadczenie o utrzymaniu miejsc pracy na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz
4) Oświadczenie o wykorzystaniu rozwiązań lub technologii sprzyjających ochronie środowiska i/ lub klimatu
      na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz
5)
Oświadczenie o innowacyjności na formularzu udostępnionym przez LGD - pobierz  
6) Kryteria wyboru operacji ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji - pobierz
7)
Karta oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR - pobierz
8) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)  LGD Gościnna Wielkopolska- pobierz
9) Planowane do osiągnięcia w ramach naboru cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR - pobierz
   

Data publikacji ogłoszenia: 23 sierpnia 2017 r.

Obszar realizacji LSR