"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

Centrum wiedzy

A+
A+
A+

Beneficjenci realizujący operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mają obowiązek oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z księgą wizualizacji.                              Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w załączniku III rozporządzenia 808/2014.
W okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, zależnie od wysokości wsparcia publicznego, poprzez: plakat, tablicę informacyjną, tymczasowy bilbord dużego formatu, stałą tablicę lub bilbord dużego formatu oraz za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej (jeżeli taka istnieje).
Jeżeli wartość operacji nie przekracza 50 tys. euro, należy zamieścić plakat z informacjami na temat operacji, w przypadku operacji powyżej 50 tys. euro będzie to tablica informacyjna.
Obowiązek informowania opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW rozpoczyna się od chwili uzyskania przez beneficjenta dofinansowania (zawarcia umowy o przyznanie pomocy, otrzymania dotacji). Od tego dnia beneficjenta zaczynają obowiązywać zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z obowiązkiem informacyjnym, tj. zamieszczeniem plakatów, tablic lub bilbordów, nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot może ubiegać się beneficjent we wniosku o płatność.

Ponadto beneficjent ma obowiązek informowania o pomocy uzyskanej z budżetu LSR zgodnie z Zasadami informowania określonymi przez LGD i zamieszczonymi na stronie internetowej LGD w zakładce REALIZACJA LSR 2016-2023/Zasady informowania określone przez LGD.

Księga wizualizacji znaku PROW, wymagane logotypy i zasady prowadzenia działań informacyjnych  promocyjnych - pobierz

Obszar realizacji LSR