"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W związku z pojawiającymi się pytaniami ws. realizacji operacji dot. rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa od dnia, w którym został złożony wniosek, przypominamy, że Umowa o przyznaniu pomocy z UMWW zawiera zapis w § 5 pkt. 1 „Zobowiązania Beneficjenta”, który brzmi następująco: "Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności, do: 1) poniesienia kosztów kwalifikowanych, stanowiących podstawę wyliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów ogólnych od dnia 1 stycznia 2014 r. - w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji której wartość, bez względu na liczbę wynikającej  z niej płatności przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego".

Jednocześnie informujemy, że UMWW zajął stanowisko ws. tworzenia miejsca pracy po złożeniu wniosku a przed podpisaniem umowy. (link)

Obszar realizacji LSR