"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 12 i 13 kwietnia 2018r. w Pępowie pracownicy biura LGD Gościnna Wielkopolska przeprowadzili szkolenia nt. przygotowania wniosku o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z następującymi zakresami tematycznymi: 

- Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

- Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych – dla grup defaworyzowanych

- Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych

- Instalowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach związanych z działalnością gospodarczą w zakresie rekreacji, turystyki lub sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych

- Realizacja szkoleń w zakresie produkcji i/lub przetwarzania lokalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod, technik lub narzędzi

- Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu

- Tworzenie i upowszechnianie innowacyjnych społecznych programów edukacyjnych dotyczących lokalnych produktów żywnościowych, tradycyjnych  potraw i zdrowego żywienia

Uczestnicy szkolenia zostali przeszkoleni w zakresie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Zostali oni poinformowani o zasadach korzystania z doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD. Celem szkolenia było też uzyskanie informacji zwrotnej nt. poziomu zrozumienia zasad przygotowania wniosku o przyznanie pomocy oraz zasad funkcjonowania biura LGD. W szkoleniu wzięły udział również osoby z grup defaworyzowanych tj. kobiety i osoby w wieku 50+. Podczas szkolenia swoje prezentacje przedstawili pracownicy biura Bernadeta Listwoń i Szymon Jakubowski. Każdy z uczestników miał możliwość zadania pytania i rozwiania wątpliwości. 


Obszar realizacji LSR