"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 18 października 2017 roku odbyły się szkolenia pracowników biura LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku.
Zakres tematyczny szkoleń obejmował wstępną ocenę wniosku/ operacji w zakresie zgodności z kluczowymi warunkami naboru oraz ocenę zgodności operacji z LSR (przed oceną wniosków/ operacji złożonych  w ramach naborów nr: 12/2017 i 13/2017).
Program szkoleń nr 7:
- podstawy formalne i merytoryczne oraz zasady organizacyjne przeprowadzenia wstępnej oceny wniosków/ operacji w zakresie zgodności z kluczowymi warunkami  naboru oraz w zakresie oceny zgodności operacji z LSR,
- wypełnianie kart weryfikacji i archiwizacja dokumentacji.
W szkoleniach uczestniczyli pracownicy biura LGD związani zakresem czynności z naborem i oceną wniosków/ operacji.
Szkolenia prowadziła Urszula Pużanowska - Dyrektor  LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych.
Szkolenia odbyły się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.
Szkolenia zakończyły się testem sprawdzającym posiadane wiadomości.

Obszar realizacji LSR