"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W dniu 08 kwietnia 2019 roku odbyły się szkolenia pracowników biura LGD Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD stanowiącego załącznik do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) zawartej w dniu 17 maja 2016 roku.
Zakres tematyczny szkoleń obejmował  świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy na operację realizującą LSR LGD Gościnna oraz świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania wniosku o płatność na operację realizującą LSR LGD Gościnna Wielkopolska  – przed naborami nr 24/2019 i nr 25/2019.
Program szkolenia nr 5 (przed naborami nr 24/2019 i nr 25/2019):
- dokumentacja związana z naborem wniosków,
- wniosek o przyznanie pomocy (wniosek o udzielenie wsparcia),
- zakres formalny i merytoryczny doradztwa.
Program szkolenia nr 6 (przed naborami nr 24/2019 i nr 25/2019):
- przepisy dotyczące rozliczania operacji,
- wniosek o płatność,
- zakres formalny i merytoryczny doradztwa.
W szkoleniach uczestniczyli pracownicy biura LGD związani zakresem czynności ze świadczeniem doradztwa.
Szkolenia prowadziła Urszula Pużanowska - Dyrektor  LGD ds. administracyjnych i wdrożeniowych.
Szkolenia odbyły się w sali szkoleniowej w budynku siedziby LGD Gościnna Wielkopolska w Pępowie.
Szkolenia zakończyły się testem sprawdzającym posiadane wiadomości.

Obszar realizacji LSR