"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: realizacja LSR Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska
1
1
1

A+
A+
A+

W związku z pytaniem: „Czy można utworzyć miejsce pracy po złożeniu wniosku a przed podpisaniem umowy?”, przedstawiamy stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w tej sprawie:
„Rozporządzenie wykonawcze dla poddziałania 19.2 istotnie nie precyzuje tej kwestii, jednak odradzamy taki sposób postępowania z uwagi na duże ryzyko odmowy wypłaty pomocy. Zarówno w przypadku podejmowania, jak i rozwijania działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy ma nastąpić w wyniku realizacji operacji. W  formularzu wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca deklaruje, że bez wsparcia w ramach PROW nie zrealizowałby operacji w takim samym czasie i w zakresie identycznym jak wskazany we wniosku o przyznanie pomocy, z zastosowaniem tych samych rozwiązań technicznych / technologicznych. Ponadto zapisy umów o przyznaniu pomocy wskazują, że utworzenie miejsca pracy winno nastąpić po zawarciu umowy:
- rozwijanie działalności umowa 8z:
§ 5 (zobowiązania beneficjenta) ust. 1 pkt 4 Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do utworzenia, najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, tj. ............, które jest uzasadnione zakresem realizacji operacji
- podejmowanie działalności umowa 5z:
§ 5 (zobowiązania beneficjenta) ust. 1 pkt 3, 4, 6 Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do: podjęcia we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy prawo przedsiębiorców; zgłoszenia do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w pkt 3, również w przypadku, gdy Beneficjent korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy; utworzenia do dnia złożenia wniosku o płatność drugiej transzy pomocy co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę.
§ 8 ust. 2 pkt 2 Agencja wypłaca środki finansowe z tytułu drugiej transzy pomocy, jeżeli Beneficjent 1) zrealizował operację zgodnie z biznesplanem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy; 2) podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy prawo przedsiębiorców, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 oraz: a) zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności, również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, lub – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia Beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności, lub b) utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.
Utworzenie miejsca pracy przed zawarciem umowy wzbudza uzasadnione wątpliwości, czy ww. działanie faktycznie ma związek z realizacją operacji, czy też beneficjent planował założenie/rozwój działalności niezależnie od pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy i uzyskania dofinansowania”.


Obszar realizacji LSR